‎‌

 

به وقت سیزدهم اردیبهشت ماه، مهمان خانه‌هایتان شدیم در قابِ برنامه طبیب📺