برایتان ارمغان آورده ایم از دلِ این مهمانی🍃 ارمغانی به لطافتِ “دم نوشِ سیب و لیمو”
آنچه احتیاج است برای تهیه‌ی این دم نوشِ اعلا به سلیقه و هنر شما و ذائقه‌ی دلخواهتان وابسته است:

سیب🍎
حلقه‌هایی از لیمو🍋
چوبِ دارچین
آب به میزان کافی
و عسلِ رویای سلامت🍯

از مقدمات این دمِ نوش اعلاست.

ترکیب و دم کشیدن این مواد به همراه یکدیگر، دم نوش سیب و لیمو را که مفید است و سلامت بخش، مهیا ساخته تا در وعده های افطار و سحر از خوش گوارترین نوشیدنی ها بهره ببریم😍

نوشِ جانتان ؛ گوارای وجودتان🍃